REGULAMIN

FAMILY CHALLENGE 2019 – rodzinne biegi na orientację

Cykl FAMILY CHALLENGE to:
• odkrywanie zainteresowań i pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu,
• rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji,
• wspieranie integracji życia rodzinnego i umacniania więzi rodzinnych,
• budowanie zaufania i współpracy między dzieci i rodzicami,
• popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
• promowanie ciekawych miejsc do rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator
Fundacja FAMILY CHALLENGE
Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Kontakt
Prezes Fundacji: Paweł Fąferek, tel. 600 325 678
Kierownik Biura Imprezy: Monika Ekert, tel. 503 450 531
e-mail: info@familychallenge.pl
www.familychallenge.pl

3. Wsparcie
Cykl imprezy „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” otrzymał dofinansowanie w konkursie „Dobry MultiUczynek”.

II. TERMINY, MIEJSCA, PROGRAM

1. Terminy i miejsca
W 2019 r. odbędą się trzy edycje „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację”:

Data Miasto Miejsce
19 maja Warszawa Park Kultury w Powsinie
2 czerwca Gdańsk Park Oruński
9 czerwca Informacja wkrótce Informacja wkrótce

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji Biura Imprezy (zgłoszenia) i centrum (strefa edukacji i zabawy) poszczególnych imprez publikowane będą na stronie www.familychallenge.pl.

2. Program
Każde wydarzenie przeprowadzone będzie zgodnie z programem:
10.00–15.00 – strefa edukacji i zabawy (warsztaty, zabawy, gry, pokazy itd.)
10.00–13.30 – rejestracja uczestników w Biurze Imprezy
11.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (start pierwszych uczestników)
11.00–13.30 – start interwałowy dla wszystkich tras
14.30 – zamknięcie wszystkich tras
15.00 – zakończenie imprezy

Opis i program imprez towarzyszących w strefie edukacji i zabawy zamieszczony będzie na stronie internetowej www.familychallenge.pl.

III. KATEGORIE STARTOWE

1. Kategorie startowe
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdej trasy obowiązuje jedna kategoria startowa (bez podziału na wiek i płeć).
b) Na każdej trasie można startować zarówno w zespołach (np. rodziny, grupy znajomych), jak i indywidualnie.
Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy, bez względu na wiek, umiejętności i poziom sprawności.
b) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody umieszczony jest na stronie www.familychallenge.pl).
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
d) Warunkiem dopuszczenia do startu w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach na orientację oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
e) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2d), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

IV. TRASY

Uczestnicy mają do wyboru trzy trasy. Trasy będą zróżnicowane pod względem długości i stopnia trudności, aby każdy mógł wybrać dla siebie odpowiedni wariant. Każda trasa będzie miała wskazaną liczbę punktów kontrolnych do odnalezienia w terenie (im dłuższa trasa, tym więcej punktów).
• Tuptuś – krótka i łatwa (2–3 km)
Włóczykij – średnia i zróżnicowana (3–5 km)
• Pędziwiatr – dłuższa i trudniejsza (4–6 km)
Długości tras są przybliżone i liczone w linii prostej. W zależności od miejsca i specyfiki terenu mogą ulegać zmianie.
Szczegółowe informacje o trasach zamieszczone będą na stronie internetowej www.familychallenge.pl.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w imprezie można dokonać na dwa sposoby (w dwóch terminach):
a) pierwszy termin, czyli poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.familychallenge.pl do dnia:
dla edycji w Warszawie – 12 maja 2019 r.
dla edycji w Gdańsku – 26 maja 2019 r.
dla edycji w Poznaniu – 2 czerwca 2019 r.
Zgłoszenie oraz wniesienie opłaty startowej w tym terminie gwarantuje start w imprezie i komplet świadczeń.
b) drugi termin, czyli w dniu imprezy, bezpośrednio w Biurze Imprezy. Zgłoszenie w dniu imprezy jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!
2. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych za udział w imprezie na orientację (od osoby) wynosi:

Grupa wiekowa Pierwszy termin – zgłoszenie i płatność online Drugi termin – zgłoszenie i/lub opłata w dniu imprezy
Dzieci do lat 3 (urodzeni u latach 2019–2016) 1 zł 5 zł
Dzieci w wieku od 4 do 18 lat (urodzeni u latach 2015–2001) 10 zł 15 zł
Dorośli w wieku od 19 do 65 lat (urodzeni w latach 2000–1954) 20 zł 25 zł
Seniorzy w wieku od 66 lat (urodzeni w roku 1953 i starsi) 10 zł 15 zł

b) Ze zniżki w wysokości 50% opłaty startowej mogą skorzystać:
- rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny lub Gdańską Kartę Dużej Rodziny,
- osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną).
c) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online (w pierwszym terminie zgłoszeń) oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Imprezy (drugi termin zgłoszeń).
e) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (płatność online) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
f) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły imprezy lub też nie wzięły w niej udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiana przebiegu trasy lub imprezy, a także odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.

VI. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. Informacje podstawowe
a) „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” jest imprezą rekreacyjną. Rywalizacja nie jest zatem najważniejsza – liczy się wspólne pokonanie trasy, współpraca i dobra zabawa (nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca).
b) Zadaniem uczestników jest pokonanie wybranej trasy i odnalezienie w terenie wszystkich oznaczonych na mapie punktów kontrolnych (zgodnie z liczbą punktów dla danej trasy).
c) Uczestnicy pokonują trasę w dogodnym dla siebie tempie – spacerkiem, marszem lub biegiem. Jedynym ograniczeniem jest godzina zamknięcia tras (zgodnie z programem).
d) Czas pokonania trasy liczony jest od wyruszenia ze startu do dotarcia do mety. Uczestnicy mogą robić dowolnie długie przerwy na trasie (np. na wypoczynek), są one wliczane do czasu pokonania trasy.
e) Dozwolone jest pokonywanie trasy z kijkami oraz zwierzętami (zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie, na którym odbywa się impreza).

2. Start
a) Uczestnicy, po dokonaniu rejestracji w Biurze Imprezy i otrzymaniu karty startowej, winni udać się na start.
b) Start uczestników odbywa się w dowolnej minucie startowej (zgodnie z programem imprezy i liczonej od godziny „0”) i interwałowo (co 1 min). Minuty startowe przydziela sędzia startu.
c) Organizator zastrzega, że w zależności od liczby startujących organizacja startu może ulec zmianie.
Potwierdzanie punktów kontrolnych
a) Każda trasa (na mapie) będzie miała wskazaną liczbę punktów kontrolnych do odnalezienia w terenie (im dłuższa trasa, tym więcej punktów).
b) Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych na karcie startowej za pomocą umieszczonych na punktach perforatorów (odciskając), w kolejności zgodnej z opisem na mapie.
c) Po dotarciu do mety kartę startową należy niezwłocznie przekazać sędziemu mety (brak oddania karty równoznaczny jest z nieukończeniem imprezy).
d) Punkt kontrolny to biało-pomarańczowy lampion wraz z perforatorem. Każdy punkt kontrolny będzie również oznaczony numerem zgodnym z numerem umieszczonym na mapie.

3. Mapy
a) Uczestnicy otrzymają mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz najważniejszymi informacjami o sposobie pokonywania tras (w boksie startowym, minutę przez startem).
b) Mapy będą kolorowe i dedykowane do biegów na orientację.
c) Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora (w tym map w postaci cyfrowej) jest zabronione.

4. Klasyfikacja
a) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych danej trasy (do czasu zamknięcia tras określonego w programie imprezy).
b) Mimo iż impreza ma charakter rekreacyjny będzie sporządzona lista wyników. O zajętym miejscu w klasyfikacji na danej trasie decyduje w kolejności:
- liczba prawidłowo potwierdzonych punktów kontrolnych,
- czas pokonania trasy.

5. Numery startowe
a) Uczestnicy, podczas rejestracji w Biurze Imprezy, otrzymują numery startowe.
b) Podczas pokonywania trasy wszyscy uczestnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi.

6. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania lub wycofania uczestnika z trasy w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę imprezy niezdolności do udziału w imprezie (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
b) przekroczenia limitu czasu dla danej trasy (zgodnie z programem),
c) niszczenia, zasłaniania, modyfikowania i nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora,
d) nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
e) niewykonywania poleceń obsługi imprezy lub Organizatora.

7. Wycofanie się uczestnika z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika (np. rezygnacji z pokonania trasy) musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (bezpośrednio sędziego na mecie lub telefonicznie – numer podany będzie na mapie). Powiadomienie musi być zgłoszone nie później niż przed godziną zamknięcia trasy.
b) Jeśli uczestnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w imprezie).

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

1. Nagrody
Każdy uczestnik po ukończeniu trasy otrzyma upominek.

2. Świadczenia
W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
udział w zawodach,
mapę z trasą biegu,
upominek dla każdego uczestnika po ukończeniu trasy (losowanie),
drobny poczęstunek i napoje na mecie,
zabezpieczenie medyczne,
ubezpieczenie NNW,
opiekę sędziowską,
potwierdzenie punktów do OInO,
imprezy towarzyszące,
punkt informacyjny – jak korzystać z mapy i kompasu,
dobrą zabawę na świeżym powietrzu.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Odpowiedzialność
a) Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
b) Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie ani za uczestników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie imprezy (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie imprezy), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizatora działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników, osób trzecich oraz przebiegu imprezy.
d) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW.

2. Warunki atmosferyczne
a) Impreza odbywa się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku zmiany warunków atmosferycznych Organizator ma prawo skrócić, zmienić lub nawet odwołać część trasy lub całą trasę albo całą imprezę,
c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.

3. Zasady fair play
Aby impreza przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy uczestnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym oraz przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.

4. Ochrona środowiska naturalnego
Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu, na którym odbywa się impreza. Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje uczestników oraz wszystkie osoby i podmioty związane z organizacją imprezy.
2. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 5. Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Wszelkie upominki i nagrody nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
5. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a przypadki nieuwzględnione w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.